back1.png (copy)

Wat verstaan we hieronder?

back_to_.png

Student kan kiezen

Met elkaar werken we de komende jaren vooral aan de wijze waarop we invulling geven aan het onderwijs. De student staat daarbij centraal. In hun tijd bij ons mbo-college krijgen studenten de ruimte om zelf invulling te geven aan hun onderwijsroute. Dat betekent dat studenten kunnen kiezen voor onderwijs dat het best bij hen past, bij hun capaciteiten, wensen en doelen. En dat wij dat mogelijk maken. Dus niet one size fits all. Ruimte om te ontdekken, te proberen en te leren vraagt om onderwijs en begeleiding op maat. Inspelen op de behoeften en ambities in een leeromgeving die ruimte biedt aan diverse studenten, leerstijlen, leerbehoeften en ambities.

Blended learning is tevens een manier om ons onderwijs flexibeler in te richten. Door een passende combinatie van synchroon en asynchroon leren kunnen we diverse doelgroepen bedienen, waardoor de student meer keuzevrijheid krijgt. De geleerde lessen rond blended learning willen we doorvertalen naar blijvende blended onderwijsvormen en concepten.

We streven ernaar dat een student examen kan doen zodra hij er klaar voor is. Maar ook naar verminderde examendruk voor student en organisatie. Een meer geïntegreerde, ontwikkelingsgerichte benadering van toetsing en examinering is relevant, waarbij tijdens de opleiding onderdelen kunnen worden afgesloten en er geen ‘examenberg’ aan het einde van de opleiding ontstaat. Daarnaast is examinering te veel een doel op zichzelf geworden; het aantonen of een student onderdelen beheerst kan op diverse manieren. We gaan op zoek naar een aanpak die past bij onze visie. Digitalisering van de afname en het examineringsproces is een thema in de komende periode.  

We gaan verder met ons doelgroepdenken (waar we in onze vorige koers al mee gestart waren); hoe sluiten we goed aan bij de behoeften van bepaalde groepen studenten, los van de branchegerichte opleiding waar ze zitten? Welke principes zijn interessant in de breedte van onze opleidingen? Denk aan specifieke aanpak voor niveau 4 (doorvertaling elementen Beroepshavo) of de verdere ontwikkeling van Starters Studies voor niveau 1 en 2, waar we onderwijsaanpakken hebben ontwikkeld die inspelen op de vraagstukken en mogelijkheden van deze doelgroepen. Hierin werken we met elkaar, over de teams heen, aan invullingen die werken voor studenten.

We investeren in een goede samenwerking met omliggende vo-scholen en hbo-scholen om de aansluiting naar en vanuit ons College te vergemakkelijken en te verrijken voor onze studenten. We werken aan diverse, geïntegreerde Associate Degree-trajecten (AD-trajecten, verdiepend vakmanschap op niveau 5) met het HBO. Maar ook andere vormen van integratie tussen de schooltypes zodat leerlijnen aantrekkelijker worden.

Modulair onderwijs

Hiervoor is het noodzakelijk dat we ons onderwijs anders inrichten. En meer in samenhang met elkaar. We vergroten de mogelijkheden tot flexibiliseren van het onderwijs door het onderwijs modulair in te richten; modules die los van elkaar te volgen en af te ronden zijn. Dit maakt het mogelijk dat studenten uit verschillende richtingen kunnen deelnemen, op verschillende momenten kunnen instappen en er meer ruimte is voor eigen invulling qua volgorde, tempo en niveau. Het maakt switchen tussen opleidingen makkelijker. En het is eenvoudiger om in te springen op actuele ontwikkelingen in de buitenwereld; een nieuwe module kan snel aan het onderwijsprogramma worden toegevoegd.

Dit vergt meer standaardisering in ons onderwijs, bijvoorbeeld ten aanzien van de periodisering, planning en (deel van) de curriculumopbouw. We zullen werken met een aantal gedeelde principes.

We bieden ruimte om studenten in toenemende mate regie te geven om hun eigen opleiding vorm te geven. Het is essentieel om succesvol maatwerk te bieden. De mate waarin studenten zelfstandig kunnen werken en eigen keuzes kunnen maken, om waar mogelijk uiteindelijk zelfsturend te worden, neemt toe gedurende de opleiding. Zelfsturend vermogen biedt studenten de mogelijkheid hun eigen leerproces vorm te geven en biedt docenten de mogelijkheid om zich vooral te richten op het ontwikkelingsproces. Om dit proces goed te begeleiden, is het essentieel dat docenten en mentoren de rol van coach aannemen en kunnen variëren binnen een breed palet aan begeleidingsstrategieën. Ze begeleiden studenten op maat om hen stap voor stap keuzes te laten maken in hun onderwijsprogramma, hun studieplanning en hun leerproces. Daarbij blijven we goed in het oog houden wat studenten in de fase van hun ontwikkeling nodig hebben en wat ze aan kunnen. Dit is afhankelijk van het opleidingsniveau en fase van de opleiding waarin de student zich bevindt.

Dat betekent dat studenten keuzes hebben in de manier waarop ze hun onderwijs willen en kunnen inrichten. Ons college streeft er daarom naar om verschillende leerroutes aan te bieden zodat studenten kunnen kiezen wat het beste bij hen past. De leerroutes onderscheiden zich op verschillende dimensies: wordt er met name op school geleerd of juist in de praktijk? Fysieke of digitale aanwezigheid? Volgt een student een vaststaande leerroute of is er een meer flexibel programma? Wordt er opgeleid voor een specifiek beroep of is het juist een brede opleiding? Aanpalende vraagstukken zijn dan: Welke toetsing en examinering is passend? Welke vormen van begeleiding zijn passend bij de student en zijn leerroute? Hiermee zullen we meer naar een doelgroepgerichte benadering gaan.

  • Dat betekent dat studenten kunnen kiezen voor onderwijs dat het best bij hen past, bij hun capaciteiten, wensen en doelen.
  • Het onderwijs is zodanig gedifferentieerd ingericht dat het aansluit bij diverse doelgroepen en leerstijlen van studenten. Zij kunnen variëren in programma, plaats, tijd, vorm.
  • Onderwijs wordt aangeboden op basis van modules. Dit zorgt voor ruime mogelijkheden in maatwerk en vergroot de keuzemogelijkheden voor de student. Dit richten we in samenhang met elkaar in, met een aantal gedeelde principes.
  • Blended learning wordt een gangbare onderwijsvorm.
  • Toetsing en examinering sluiten aan bij en stimuleren de mogelijkheden voor onderwijs op maat.
  • De student heeft in toenemende mate regie over en keuzevrijheid in zijn eigen leerroute. Hij wordt begeleid in de keuzes in onderwijsprogramma, leerproces en studieplanning.
  • Onderwijs faciliteert en stimuleert de aansluiting bij het vo-onderwijs en hbo-onderwijs.
  • Doelgroepgerichte concepten worden verder uitgewerkt en vertaald naar andere opleidingen.