back1.png (copy)

Wat verstaan we hieronder?

back_to_.png

De transitie naar meer flexibel onderwijs zorgt ervoor dat de fundamenten van de begeleiding heel stevig moeten staan. Het gaat hierbij om individuele en gedifferentieerde coaching en begeleiding in het leerproces van de student. De rol van mentor en/als coach wordt essentiëler en hij heeft als taak de student te ondersteunen bij zijn keuzes en het vergroten van de zelfstandigheid en zelfregie.

De mentor vormt de spil in de begeleiding van de student, aangevuld door de flankerende rollen in de begeleidingsstructuur. De gehele keten van begeleiding is goed op elkaar afgestemd om de student te ondersteunen, waarbij iedere rol een afgebakende expertise inbrengt.

In ons college zetten we in op studentparticipatie. Er zijn diverse instrumenten om de dialoog met studenten te voeren over de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast hebben studenten inspraak bij de onderwijsontwikkeling van hun opleiding, de inrichting van het onderwijs en hun onderwijsomgeving.

Naast de vorming van de student binnen de context van het beroep, besteedt het MBO College Hilversum in ruime mate aandacht aan de brede maatschappelijke en persoonlijke vorming van studenten (bildung). Bij persoonlijke vorming van onze studenten gaat het niet alleen om vaardigheden en competenties, maar ook om het ontwikkelen van karakter, een positieve houding en persoonlijke zingeving (wat is mijn plek in de wereld?).

De diversiteit én de polarisatie in de samenleving neemt toe. De dynamiek en toenemende onzekerheid stelt het onderwijs voor nieuwe uitdagingen. Ingewikkelde maatschappelijke thema’s (soms zelfs spanningen) komen met de student ook het klaslokaal binnen. Dit vraagt van ons om aandacht te besteden aan identiteitsvorming en mensen op te leiden die wendbaar en weerbaar zijn, hun loopbaan kunnen sturen en zich bewust zijn van hun plek in de wereld ten opzichte van anderen.

Het is voor een student niet meer dan logisch om inzicht te hebben in zijn of haar eigen voortgang en ontwikkeling. De student heeft doorlopend een actueel en reëel beeld van zijn eigen voortgang, ontwikkeling en de mogelijkheden in het leerproces. Mentoren zijn in staat om adequate inzichten te bieden en te helpen om keuzes te maken die passen bij de student in die fase van het leerproces.

Meer inzicht in de eigen ontwikkeling en meer zelfregie door de student leidt ertoe dat de docent meer ruimte heeft om te focussen op het aanbieden van onderwijs en de verschillende begeleidingsstrategieën.

Wij richten ons daarom op de versterking van het persoonlijk leiderschap van onze studenten. De balans tussen professionele en persoonlijke vorming verschuift; naast de beroepsgerichte vaardigheden, die onverminderd van belang blijven, besteden we ruim aandacht aan het vormen van life skills - zoals denkvaardigheden, informatievaardigheden, sociale vaardigheden. Daarnaast stimuleren we het zelfsturend vermogen, een vaardigheid die altijd relevant zal blijven voor iedere student.

  • Naast de vorming van de student binnen de context van het beroep, besteden opleidingen in ruime mate aandacht aan de maatschappelijke en persoonlijke vorming.
  • We stimuleren het persoonlijk leiderschap bij onze studenten. Er is toenemende aandacht voor het vormen van life skills. Het zelfsturend vermogen wordt gestimuleerd.
  • Het mentoraat staat zodanig stevig dat we in staat zijn om adequate begeleiding op maat te bieden. Er is zicht is op de behoeften, voortgang en ontwikkeling van iedere student.
  • De mentor ondersteunt zijn studenten bij hun keuzes in het leerproces en het vergroten van de zelfstandigheid en zelfregie.
  • De keten van begeleiding is op elkaar afgestemd en ondersteunt de begeleiding op maat. De mentor is de regisseur.
  • De student heeft doorlopend een actueel en reëel beeld van zijn eigen voortgang, ontwikkeling en mogelijkheden in het leerproces.
  • Studentparticipatie is vanzelfsprekend bij het MBO College Hilversum. Studenten hebben inspraak in de kwaliteit van onderwijs van hun opleiding, de inrichting van het onderwijs en hun onderwijsomgeving.