back1.png (copy)

2021-2022: het jaar van de flexibilisering

top.png

Het MBO College Hilversum heeft als titel van dit jaarplan gekozen voor ‘Het jaar van de flexibilisering’. Daarmee staat de beweging naar flexibilisering van ons onderwijs centraal. Bovenal vergt het kunnen ontdekken voor studenten flexibiliteit; mogelijkheden om te variëren in tempo, leerroute, programma, vorm en locatie, passend bij de verschillende typen studenten die we in huis hebben.

De flexibiliteit die wij de student willen en moeten bieden vraagt ook om flexibiliteit van ons als organisatie, als docent en als medewerker. Onder de noemer Slimmer organiseren & anders samenwerken werken we dit jaar, naast de onderwijskundige pijlers, ook aan de verdere ontwikkeling van onze organisatie. Dit is nodig om onze onderwijskundige ambities te kunnen realiseren. Het vraagt om ruimte, vereenvoudiging en kwaliteit. Kortom, het slimmer organiseren van ons werk en onze organisatie, waardoor ruimte en energie ontstaat om aandacht te kunnen geven aan de gevraagde transitie en onze student centraal te zetten. Het vraagt onder andere om meer en anders samenwerken, kennis delen en ontwikkelen van nieuwe benodigde vaardigheden. Alleen op die manier kunnen we onze gewenste strategie realiseren.

We kunnen uiteraard geen jaarplan voor komende anderhalf jaar formuleren zonder de impact van Corona te benoemen. Afgelopen periode is er een enorme versnelling ontstaan in innovatie. We zijn in alle opzichten gedwongen om flexibel te zijn en ons onderwijs aan te passen. 

We hebben op grote schaal blended learning ingevoerd, zijn in toenemende mate met digitalisering van het onderwijs en het werken bezig en kijken meer ontwikkelingsgericht naar de voortgang van onze studenten. De fysieke les wordt omkleed met diverse andere vormen van pedagogisch en didactisch contact. Kortom, alle elementen van flexibilisering zijn reeds ingezet. We zien duidelijke paralellen met de richting van de koers. We willen de organisatie niet onnodig belasten met thema’s die niet essentieel zijn in een periode die veel van ons vraagt, maar juist duurzaam en blijvend versterken. Daarom hebben we een duidelijke focus aangebracht in het jaarplan, voortbordurend op datgene we toch al moeten doen in deze situatie. Ervan uitgaande dat we de veranderingen waar we allen mee te maken hebben ook goed kunnen ondersteunen door er met vereende krachten aan te werken.

Dit jaarplan is de eerste stap in de realisering van onze ambities voor de komende 5 jaar. We maken jaarlijks een keuze uit een mix van elementen uit de 5 strategische pijlers. In het komende anderhalf jaar (januari 2021-juli 2022) ligt de focus op elementen uit: Onderwijs op maat, Ik zie jou, Leren van nu en Slimmer organiseren en anders samenwerken. De thema’s en projecten die we oppakken voor 2021-2022 zijn weergegeven in onderstaande afbeelding.