Uit de praktijk

Op 23 maart 2023 vond de eerste kennisdelingsbijeenkomst plaats met 11 deelnemers uit het onderwijs en 8 deelnemers uit het werkveld. De bijeenkomst stond in teken van begeleiding in hybride leeromgevingen. In de tweede helft van 2023 staat een nieuwe kennisdeelsessie Zorg & Technologie gepland.

Programmalijn 4

Practoraat en Learning community

Practoraatontwikkeling

In programmalijn 4 wordt een practoraat ingericht, om ervoor te zorgen dat de opleidingen structureel/blijvend worden vernieuwd en aansluiten op de praktijk. Het practoraat zorgt voor het optimaliseren van de aansluiting tussen theorie en praktijk en ondersteunt bij het stimuleren van onderzoekend vermogen en leven lang ontwikkelen van studenten, docenten en zorgprofessionals. Binnen het practoraat werken docenten, studenten en het werkveld (zorgorganisaties en bedrijven) nauw samen aan het verbeteren van kennis, vaardigheden en (onderzoekende) houding

Samen met onder andere het Lectoraat Beroepsonderwijs wordt een Practoraat opgezet waarin mbo colleges Hilversum, Almere en Lelystad samen gaan werken met Hogescholen Utrecht en Windesheim. Het practoraat moet bijdragen aan de professionalisering van alle betrokkenen. Zowel docenten als zorgprofessionals. In schooljaar 2023-2024 krijgt het Practoraat verder vorm.

Kennisdelingssessie

Er worden geregeld kennisdelingssessies georganiseerd waarbij deelnemers uit het onderwijs en het werkveld ervaringen met elkaar delen en kennis opdoen, onder andere met als doel het versterken van samenwerking in en tussen de regio’s. 

Deelname onderzoek, challenges

In samenwerking met de partner hogescholen Hogeschool Utrecht en Hogeschool Windesheim worden challenges opgezet voor zowel hbo als mbo studenten. Vraagstukken uit de praktijk worden in samenwerking met de zorgorganisatie geformuleerd waarbij studenten adviezen formulieren op de vraagstukken.

Training onderzoeksvaardigheden

Voldoende toerusting van docenten is in het kader van het practoraat en het versterken van het onderzoekend vermogen een vereiste om een Practoraat op te zetten en te verduurzamen. Om deze reden is een training onderzoeksvaardigheden ontwikkeld waarbij ook aandacht is voor het stimuleren van een onderzoekende houding bij studenten. De training is ontwikkeld op basis van het KNAP principe en wordt schooljaar 2023-2024 geïmplementeerd.

Om de ambities van deze samenwerking te realiseren werken we gezamenlijk aan vier programmalijnen. Elke programmalijn heeft andere doelen. Om die doelen te behalen heeft iedere programmalijn een aantal activiteiten.   

Deze programmalijn richt zich op het vergroten van de impact en de verduurzaming van de RIF door structurele kennisontwikkeling, onderwijsvernieuwing en kennisdeling. Er wordt een practoraat ingericht, onderzoeksvaardigheden van docenten en studenten ontwikkeld, zorgprojecten/challenges met studententeams en zorgorganisaties georganiseerd en een learning community ontwikkeld.