De afkorting POOM staat voor Programma Onderwijs Op Maat. In de Strategische koers MBO College Hilversum 2021-2026 staat de ambitie dat studenten de ruimte krijgen om zelf invulling te geven aan hun leerroute. Zo kunnen studenten kiezen voor onderwijs dat het best bij hen past. Bij hun capaciteiten, wensen en doelen. Om dit te realiseren is het flexibiliseren van het onderwijs noodzakelijk. Dat doen we door het onderwijs modulair in te richten. Het projectteam POOM helpt de organisatie hierbij. In dit magazine lees je hier meer over. Veel leesplezier!

Graag vertellen wij je meer over het Programma Onderwijs Op Maat, afgekort POOM. In deze video hoor je meer over het doel, de activiteiten en de al behaalde resultaten.

 

Wat doet POOM
eigenlijk?

In de Strategische koers MBO College Hilversum 2021-2026 staat de ambitie dat studenten de ruimte krijgen om zelf invulling te geven aan hun leerroute. Dat betekent dat studenten kunnen kiezen voor onderwijs dat het best bij hen past. Bij hun capaciteiten, wensen en doelen. Hierdoor worden studenten zelf eigenaar van hun opleiding, leren ze samen met hun docent om keuzes te maken en lopen ze meer een eigen pad door de opleiding. Hierdoor bereiden studenten zich goed voor op hun rol in een steeds veranderende samenleving. 

Studenten kunnen variëren in hun leerroute op verschillende dimensies: wordt er met name op school geleerd of juist in de praktijk? Zijn er fysieke of digitale lessen? Volgt een student een vaststaande leerroute of is er een meer flexibel programma? 

Wordt er opgeleid voor een specifiek beroep of is het juist een brede opleiding? Verwante vraagstukken zijn: Welke toetsing, examinering en begeleiding zijn hierbij passend?  

Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat het onderwijs anders wordt ingericht. We vergroten de mogelijkheden tot flexibiliseren van het onderwijs door het onderwijs modulair in te richten; modules die los van elkaar te volgen en af te ronden zijn. Dit maakt het mogelijk dat studenten uit verschillende richtingen kunnen deelnemen, op verschillende momenten kunnen instappen en er meer ruimte is voor eigen invulling qua volgorde, tempo en niveau. Het maakt switchen tussen opleidingen ook makkelijker. En het is eenvoudiger om in te springen op actuele ontwikkelingen in de buitenwereld; een nieuwe module kan snel aan het onderwijsprogramma worden toegevoegd. 

Aansluiting op de strategische koers

Even voorstellen: 

Team Programma Onderwijs Op Maat

Klik op de foto om kennis te maken.

Om de vraagstukken rond onderwijs op maat zo goed mogelijk op te pakken werken we samen in een divers programmateam. Vanuit verschillende afdelingen en expertisegebieden brengen we kennis en ervaring bij elkaar waarmee we vraagstukken rondom onderwijs op maat vanuit verschillende hoeken bekijken. Daarbij heeft elk programmalid ook zijn eigen ‘achterban’ om mee te kunnen denken. Het is leuk om met elkaar samen te werken en te zien dat we samen verder komen. 

Klik op de afbeelding om hem te vergroten

Klik op de afbeelding om hem te vergroten

Onderwijsmodellen voor 
onderwijs op maat  
Hoe kan onderwijs op maat 
eruit zien? 

Om daar meer beelden bij te geven, hebben we als programmateam drie modellen voor onderwijs op maat geformuleerdDeze modellen geven verschillende varianten van onderwijs op maat weer. Gebaseerd op bestaande literatuurvoorbeelden bij andere scholen en de huidige praktijk binnen MBO College Hilversum, vanuit de teamplannen en in gesprekken met LD-ers en managers. Afhankelijk van je doelgroep en het vraagstuk dat je met onderwijs op maat op wilt lossen, kies je voor één van de modellen of een combinatie. 


Welke ontwerpkeuzes zijn er bij flexibiliseren door middel van arrangementen van modules? 

Op de praatplaat zie je de verschillende aspecten waar je over na kunt denken als je onderwijs op maat via arrangementen van modules wilt vormgeven. Je kunt hiermee in beeld brengen wat je wel en niet wilt flexibiliseren en hoe ver je daarin wilt gaan.  

Vaststaande leerroutes 
De eerste vorm is onderwijs op maat waarbij de student uit vaststaande leerroutes kiest. De keuze voor BOL of BBL is hier al een voorbeeld van, maar denk ook aan een hybride praktijkroute, een havistentraject, of een versnelde flexrouteWe zien dat er binnen MBO College Hilversum al veel verschillende leerroutes zijn. Deze vorm van onderwijs op maat past ook het eenvoudigst in de huidige systemen. 

Differentiëren 
De tweede vorm van onderwijs op maat is differentiëren binnen een moduleDe studenten volgen dan wel allemaal dezelfde module, maar binnen die module kunnen zij keuzes maken

Bijvoorbeeld over het aantal opdrachtenbepaalde inhoudelijke verdieping, met welke leeractiviteiten ze aan doelen willen werken, of ze een opdracht op school of online maken. In principe differentieert elke docent al in zijn eigen les. We zien dat sommige opleidingen binnen MBO College Hilversum hier afspraken over maken in hun onderwijsconcept.   

Arrangeren 
De derde vorm van onderwijs op maat is arrangeren van modules tot een eigen leerroute. Hierbinnen zijn ook weer allerlei ontwerpkeuzes te maken als opleidingsteam. Daar gaat onderstaande praatplaat over. 

De applicatie ter ondersteuning van meer op maat onderwijs   
Flexx

De beoordeling van een cursus

De agenda

Vanaf het najaar kunnen de studenten daarnaast hun eigen route volgen door te verbreden, te versnellen of te vertragen. Flexx ondersteunt de studenten in het maken van de optimale keuze. De applicatie doet slimme suggesties op basis van de capaciteiten, ambitie (leerdoelen) en motivatie van de student. Daarnaast wordt het aanbod bepaald op basis van beschikbaarheid van lesruimtes, leermiddelen en docenten. 

De student wordt in dit keuzeproces nauwgezet begeleid door zijn coach, die vanuit de applicatie de keuzes van de student accordeert of afwijst en van feedback voorziet.

De student kan naast de vaststaande leerroute kiezen om extra cursussen toe te voegen, om sneller door de lesstof te gaan of cursussen uit een andere opleidingsrichting te kiezen die passen bij zijn interesses.


In maart 2021 is team Media gestart met de ontwikkeling van een applicatie Flexx. Deze ondersteunt de onderwijsteams bij het logistieke proces rondom flexibilisering van het onderwijs. Het doel van de applicatie is dat studenten regie nemen over hun leerroute, opleidingskeuzes maken die aansluiten bij hun tempo en ambities en de actuele vraag van het bedrijfsleven. Daarnaast geeft het zowel studenten, docenten en studiecoaches inzicht in en een overzicht van de studie- en competentievoortgang.  

In samenwerking met o.a. ICT, Onderwijsinformatie en het Experience Centre van PwC is de basis gelegd voor de applicatie. Flexx is in september 2021 in productie gegaan voor 80 medewerkers en 400 eerstejaars mediastudenten. 

In februari 2022 zijn ook de overige mediastudenten meegenomen. 

Studenten bekijken in Flexx hun agenda, studievoortgang en beoordelingen. En doen verslag van de wekelijkse coach-gesprekken. Docenten voeren beoordelingen en feedback in, volgen de voortgang van de studenten, lezen gespreksverslagen en geven feedback. De cursussen worden niet met een cijfer beoordeeld maar met de iconen/kleuren: ‘niet aangetoond’, ‘onvoldoende’, ‘voldoende’ en ‘goed’.  

De cursus wordt afgesloten met voldaan of niet voldaan. Wanneer een cursus niet voldaan is wordt deze later in het curriculum opnieuw ingepland. 

Om een beeld te geven hierbij twee voorbeeldschermen uit de applicatie:  

Voorbeeld van één van de onderdelen van de keuzetool:

Klik op de afbeelding om hem te vergroten

Flexibel examineren

 
Met enige regelmaat bieden we via BOOST handige workshops aan rondom het thema onderwijs op maat. Onderwerpen als flexibel examineren, modulair onderwijs, doelgroepdenken en blended learning maken deel uit van het aanbod. Heb je een specifieke leerbehoefte? Of wil je met je team gerichte stappen maken en kun je daarbij ondersteuning gebruiken? 

Dan horen we dat graag en zoeken we samen naar een passend aanbod. Schroom niet en neem contact op met Sanne Burggraaff (s.burggraaff@rocva.nl)

Flexibiliseren kun je leren

Voor de studiedag in maart zijn verschillende studenten geïnterviewd.
Zij geven duidelijk aan behoefte te hebben aan onderwijs op maat.
Bekijk hier wat zij te zeggen hebben over dit thema.

Student aan het woord
Doelgroepdenken
Wanneer het gaat over onderwijs op maat komen veel verschillende begrippen voorbij.
In dit woordenboekje benoemen we de belangrijkste en geven we de MBO College Hilversum definitie weer.  
Spreken we dezelfde taal?

Voor vragen of opmerkingen over Programma Onderwijs op Maat, neem contact op met Sanne Burggraaff.

Contact

Dit is een uitgave van MBO College Hilversum. Het Op Koers magazine wordt tot stand gebracht door een redactieteam in samenwerking met interne betrokkenen.

De redactie bestaat uit Bernadette van Bendegom (Adviseur Marketing, Communicatie & Strategie) en Pauline Schröder (Manager Marketing, Communicatie & Strategie).De afkorting POOM staat voor Programma Onderwijs Op Maat. In de Strategische koers MBO College Hilversum 2021-2026 staat de ambitie dat studenten de ruimte krijgen om zelf invulling te geven aan hun leerroute. Zo kunnen studenten kiezen voor onderwijs dat het best bij hen past. Bij hun capaciteiten, wensen en doelen. Om dit te realiseren is het flexibiliseren van het onderwijs noodzakelijk. Dat doen we door het onderwijs modulair in te richten. Het projectteam POOM helpt de organisatie hierbij. In dit magazine lees je hier meer over. Veel leesplezier!

Graag vertellen wij je meer over het Programma Onderwijs Op Maat, afgekort POOM. In deze video hoor je meer over het doel, de activiteiten en de al behaalde resultaten.

 

Wat doet POOM
eigenlijk?
Aansluiting op
de strategische koers

In de Strategische koers MBO College Hilversum 2021-2026 staat de ambitie dat studenten de ruimte krijgen om zelf invulling te geven aan hun leerroute. Dat betekent dat studenten kunnen kiezen voor onderwijs dat het best bij hen past. Bij hun capaciteiten, wensen en doelen. Hierdoor worden studenten zelf eigenaar van hun opleiding, leren ze samen met hun docent om keuzes te maken en lopen ze meer een eigen pad door de opleiding. Hierdoor bereiden studenten zich goed voor op hun rol in een steeds veranderende samenleving. 

Studenten kunnen variëren in hun leerroute op verschillende dimensies: wordt er met name op school geleerd of juist in de praktijk? Zijn er fysieke of digitale lessen? Volgt een student een vaststaande leerroute of is er een meer flexibel programma? 

Wordt er opgeleid voor een specifiek beroep of is het juist een brede opleiding? Verwante vraagstukken zijn: Welke toetsing, examinering en begeleiding zijn hierbij passend?  

Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat het onderwijs anders wordt ingericht. We vergroten de mogelijkheden tot flexibiliseren van het onderwijs door het onderwijs modulair in te richten; modules die los van elkaar te volgen en af te ronden zijn. Dit maakt het mogelijk dat studenten uit verschillende richtingen kunnen deelnemen, op verschillende momenten kunnen instappen en er meer ruimte is voor eigen invulling qua volgorde, tempo en niveau. Het maakt switchen tussen opleidingen ook makkelijker. En het is eenvoudiger om in te springen op actuele ontwikkelingen in de buitenwereld; een nieuwe module kan snel aan het onderwijsprogramma worden toegevoegd. 

Om de vraagstukken rond onderwijs op maat zo goed mogelijk op te pakken werken we samen in een divers programmateam. Vanuit verschillende afdelingen en expertisegebieden brengen we kennis en ervaring bij elkaar waarmee we vraagstukken rondom onderwijs op maat vanuit verschillende hoeken bekijken. Daarbij heeft elk programmalid ook zijn eigen ‘achterban’ om mee te kunnen denken. Het is leuk om met elkaar samen te werken en te zien dat we samen verder komen. 

Even voorstellen

Team Programma Onderwijs Op Maat

Welke ontwerpkeuzes zijn er bij flexibiliseren door middel van arrangementen van modules? 

Op de praatplaat zie je de verschillende aspecten waar je over na kunt denken als je onderwijs op maat via arrangementen van modules wilt vormgeven. Je kunt hiermee in beeld brengen wat je wel en niet wilt flexibiliseren en hoe ver je daarin wilt gaan.  

Vaststaande leerroutes 
De eerste vorm is onderwijs op maat waarbij de student uit vaststaande leerroutes kiest. De keuze voor BOL of BBL is hier al een voorbeeld van, maar denk ook aan een hybride praktijkroute, een havistentraject, of een versnelde flexrouteWe zien dat er binnen MBO College Hilversum al veel verschillende leerroutes zijn. Deze vorm van onderwijs op maat past ook het eenvoudigst in de huidige systemen. 

Differentiëren 
De tweede vorm van onderwijs op maat is differentiëren binnen een moduleDe studenten volgen dan wel allemaal dezelfde module, maar binnen die module kunnen zij keuzes maken

Bijvoorbeeld over het aantal opdrachtenbepaalde inhoudelijke verdieping, met welke leeractiviteiten ze aan doelen willen werken, of ze een opdracht op school of online maken. In principe differentieert elke docent al in zijn eigen les. We zien dat sommige opleidingen binnen MBO College Hilversum hier afspraken over maken in hun onderwijsconcept.   

Arrangeren 
De derde vorm van onderwijs op maat is arrangeren van modules tot een eigen leerroute. Hierbinnen zijn ook weer allerlei ontwerpkeuzes te maken als opleidingsteam. Daar gaat onderstaande praatplaat over. 

Hoe kan onderwijs op maat 
eruit zien? 
Onderwijsmodellen voor 
onderwijs op maat  

Om daar meer beelden bij te geven, hebben we als programmateam drie modellen voor onderwijs op maat geformuleerdDeze modellen geven verschillende varianten van onderwijs op maat weer. Gebaseerd op bestaande literatuurvoorbeelden bij andere scholen en de huidige praktijk binnen MBO College Hilversum, vanuit de teamplannen en in gesprekken met LD-ers en managers. Afhankelijk van je doelgroep en het vraagstuk dat je met onderwijs op maat op wilt lossen, kies je voor één van de modellen of een combinatie. 


Voorbeeld van één van de onderdelen van de keuzetool:

Vanaf het najaar kunnen de studenten daarnaast hun eigen route volgen door te verbreden, te versnellen of te vertragen. Flexx ondersteunt de studenten in het maken van de optimale keuze. De applicatie doet slimme suggesties op basis van de capaciteiten, ambitie (leerdoelen) en motivatie van de student. Daarnaast wordt het aanbod bepaald op basis van beschikbaarheid van lesruimtes, leermiddelen en docenten. 

De student wordt in dit keuzeproces nauwgezet begeleid door zijn coach, die vanuit de applicatie de keuzes van de student accordeert of afwijst en van feedback voorziet.

De student kan naast de vaststaande leerroute kiezen om extra cursussen toe te voegen, om sneller door de lesstof te gaan of cursussen uit een andere opleidingsrichting te kiezen die passen bij zijn interesses.


De beoordeling van een cursus

De agenda

In maart 2021 is team Media gestart met de ontwikkeling van een applicatie Flexx. Deze ondersteunt de onderwijsteams bij het logistieke proces rondom flexibilisering van het onderwijs. Het doel van de applicatie is dat studenten regie nemen over hun leerroute, opleidingskeuzes maken die aansluiten bij hun tempo en ambities en de actuele vraag van het bedrijfsleven. Daarnaast geeft het zowel studenten, docenten en studiecoaches inzicht in en een overzicht van de studie- en competentievoortgang.  

In samenwerking met o.a. ICT, Onderwijsinformatie en het Experience Centre van PwC is de basis gelegd voor de applicatie. Flexx is in september 2021 in productie gegaan voor 80 medewerkers en 400 eerstejaars mediastudenten. 

In februari 2022 zijn ook de overige mediastudenten meegenomen. 

Studenten bekijken in Flexx hun agenda, studievoortgang en beoordelingen. En doen verslag van de wekelijkse coach-gesprekken. Docenten voeren beoordelingen en feedback in, volgen de voortgang van de studenten, lezen gespreksverslagen en geven feedback. De cursussen worden niet met een cijfer beoordeeld maar met de iconen/kleuren: ‘niet aangetoond’, ‘onvoldoende’, ‘voldoende’ en ‘goed’.  

De cursus wordt afgesloten met voldaan of niet voldaan. Wanneer een cursus niet voldaan is wordt deze later in het curriculum opnieuw ingepland. 

Om een beeld te geven hierbij twee voorbeeldschermen uit de applicatie:  

De applicatie ter ondersteuning van meer op maat onderwijs   
Flexx
Flexibel examineren

 
Met enige regelmaat bieden we via BOOST handige workshops aan rondom het thema onderwijs op maat. Onderwerpen als flexibel examineren, modulair onderwijs, doelgroepdenken en blended learning maken deel uit van het aanbod. Heb je een specifieke leerbehoefte? Of wil je met je team gerichte stappen maken en kun je daarbij ondersteuning gebruiken? 

Dan horen we dat graag en zoeken we samen naar een passend aanbod. Schroom niet en neem contact op met Sanne Burggraaff (s.burggraaff@rocva.nl)

Flexibiliseren kun je leren

Voor de studiedag in maart zijn verschillende studenten geïnterviewd.
Zij geven duidelijk aan behoefte te hebben aan onderwijs op maat.
Bekijk hier wat zij te zeggen hebben over dit thema.

Student aan het woord
Doelgroepdenken
Wanneer het gaat over onderwijs op maat komen veel verschillende begrippen voorbij.
In dit woordenboekje benoemen we de belangrijkste en geven we de MBO College Hilversum definitie weer.  
Spreken we
dezelfde taal?

Voor vragen of opmerkingen over Programma Onderwijs op Maat, neem contact op met Sanne Burggraaff.

Dit is een uitgave van MBO College Hilversum. Het Op Koers magazine wordt tot stand gebracht door een redactieteam in samenwerking met interne betrokkenen.

De redactie bestaat uit Bernadette van Bendegom (Adviseur Marketing, Communicatie & Strategie) en Pauline Schröder (Manager Marketing, Communicatie & Strategie).


Contact